مدرسان

فرم ها و بخشنامه ها :

 


مجوز تدریس دروس عمومی زبان انگلیسی، تربیت بدنی و زبان فارسی

براساس تصمیمات متخذه در هیات ممیزه دانشگاه به دلیل وجود مدرسان کافی دارای مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در زمینه دروس عمومی زبان انگلیسی، تربیت بدنی و زبان فارسی، در حال حاضر صرفاً مدرسان دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مرتبط با دروس درخواستی مجاز به تدریس این دروس می ­باشند.

 


رشته­ های مجاز به تدریس دروس معارف اسلامی و درس دانش خانواده

احتراماً، پیرو نامه­های شماره 16184/94/ت ه مورخ 25/06/1394 واحد استانی و 424/94/ن مورخ 17/06/1394 دفتر محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در خصوص ارائه لیست اساتید دارای مجوز تدریس دروس معارف اسلامی به استحضار می­ رساند مراکز آموزش علمی کاربردی می­بایست برای ارائه هر یک از دروس معارف اسلامی با توجه به رشته و گرایش تحصیلی مدرس و مد نظر قرار دادن جدول پیوست شماره 1 از اساتیدی که لیست آن برای ایشان ارسال شده است، استفاده نمایند.

شایان ذکر است برای تدریس درس دانش خانواده مطابق نامه شماره 360/92/ن مورخ 14/07/92 دفتر محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اساتیدی که دارای مجوز تدریس در دروس گرایش اخلاق اسلامی (مطابق پیوست شماره 1) می­باشند می­توانند این درس را تدریس نمایند.

 


معرفی متقاضیان تدریس دارای شرایط  خبرگی/تجربی

به منظور امکان بررسی مدارک متقاضیان تدریس با شرایط خبرگی/ تجربی مقتضی است مدارک مذکور در قالب کلیر بوک به ترتیب موارد ذکر شده در بخشنامه به صورت تفکیک( برچسب گذاری شده )  تنظیم و ارسال گردد.

لازم به ذکر است فرم نظر مشورتی حراست در خصوص متقاضیان تدریس می­بایست با امضای مسئول حراست مرکز آموزش به صورت محرمانه و در داخل پاکت مهر و موم شده به واحد حراست استان تحویل گردد.