نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
قالب پوشه بندی مستندات متقاضیان فعال سازی کد مدرسیامور مدرسان
کاربرگ شماره ۱امور مدرسان
فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورامور مدرسان
نامه معاونت محترم آموزشی- تاریخ اجرای اجرای بخشنامه ۸۲۴۹ مورخ ۲۰تیر۹۵امور مدرسان
دستورالعمل پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسانامور مدرسان
آیین‌نامه بکارگیری مدرسان در مراکز آموزش علمی کاربردیامور مدرسان
بخشنامه معاونت محترم آموزشی با شماره ۸۲۴۹/۹۵/ت‌ه مورخ ۲۰تیر۹۵امور مدرسان
کاربرگ شماره دو - متقاضیان خبرگیامور مدرسان
فرم قرارداد حق التدریسامور مدرسان
دستورالعمل کارورزیامور مدرسان
دستورالعمل درس کاربینی ۰۸-۰۹-۱۳۹۱امور مدرسان
دستورالعمل پرداخت حق التدریس و حق الزحمه دوره های ارشدامور مدرسان
چگونگی پرداخت حق التدریس مدرسانامور مدرسان
آئین نامه نحوه پرداخت حق التدریس اعضا هیات علمی و مدرسان علمی کاربردیامور مدرسان