Aryanic

امورمالی و شهریه

 

دانشجویان درابتدای هر نیمسال تحصیلی بعد از انتخاب واحد موظف به پرداخت شهریه )مصوب دوره های علمی کاربردی) می باشند. دانشجویان می بایست در ابتدای هر نیمسال تحصیلی 15% شهریه حق نظارت را از طریق کاربری خود در سامانه سجاد (edu.uast.ac.ir) به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه  جامع علمی کاربردی واریز نمایند. 

آئین نامه و بخشنامه ها در خصوص مباحث مربوط به شهریهدانشجویان گرامی می توانند جهت اطلاع از مبلغ شهریه  و پرداختی های مربوط به 15% حق نظارت شهریه ، مبالغ بدهی از طریق کاربری خود به سامانه سجاد (edu.uast.ac.ir) بخش شهریه ، خلاصه وضعیت مراجعه نمایند.

 

دانشجویان منصرف از تحصیل ابتدا بخشنامه را مطالعه و با اطلاع از شرایط پرداخت شهریه نسبت به ثبت درخواست انصراف اقدام نمایند

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

بخشنامه در خصوص شهريه دانشجويان منصرف از تحصيل

 

دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه چنانچه شرایط مندرج در راهنمای تخفیف شهریه دوره های علمی کاربردی را دارا می باشند

به همراه مستندات و کپی کارت دانشجویی جهت دریافت و تکمیل فرم متقاضیان تخفیف شهریه به صورت حضوری به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران مراجعه نمایند.

 

 

 

دستورالعمل ما به ازای تخفیفات مربوط به مراکز آموزش علمی کاربردی جهت عودت مبالغ تخفیف شهریه دانشجویان به حساب مراکز می باشد

 

 

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

بخشنامه عودت شهریه اضافه واریزی