Aryanic

خدمات آموزشی

 
 

کاربرگ های معاونت سنجش ، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه

 

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما ( جهت دریافت  فایل مورد نظر روی نام فایل کیلک نمایید)

1

کاربرگ های معاونت سنجش ، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه

 

 

(میهمان تکدرس، میهمان دائم و انتقال)

1-     دانشجوی متقاضی میهمان تکدرس، ملزم به رعایت واحدهای سقف واحدهای درسی در هر نیم سال براساس مقررات و ضوابط آموزشی می­باشد. بدیهی است به جز در آخرین نیم­سال تحصیلی، دانشجو     می­بایست حداقل 12 واحد درسی در مرکز آموزش مبدا اخذ و باقیمانده آن حداکثر تا سقف 20 واحد را (چنانچه معدل نیم­سال قبل بین 12 تا 17 باشد) در مرکز مقصد اخذ نماید. همچنین دانشجوی متقاضی میهمان به صورت تکدرس می تواند تا سقف 24 واحد درسی (حداقل 13 واحد در مرکز مبداء و حداکثر 11 واحد درسی در مرکز مقصد را در صورت بالا بودن معدل بالای 17 در نیم سال قبل) در مرکز مقصد اخذ نماید.

2-     اخذ واحد درسی کاربینی و کارورزی 1 و 2 در هر شرایط به صورت میهمان ممنوع است.

3-     شرایط و ضوابط آیین­نامه نقل و انتقال دانشجویی و همچنین تاریخ­های اعلام شده جهت تقاضای نقل و انتقال از سوی دانشجویان و رسیدگی به درخواست ایشان می­بایست از سوی کلیه مراکز آموزشی و واحدهای استانی رعایت گردد.

4-     سامانه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه جهت بررسی تقاضای دانشجویان و درج اسناد مرتبط با آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

5-     تقاضای میهمان به صورت تکدرس در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه سجاد) صورت می­پذیرد.

6-     ضوابط و مقررات مالی درخصوص چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال براساس بخشنامه ارسالی از سوی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع به شماره 13850/94/م مورخ 2/4/94 می­بایست رعایت گردد.

7-     کاربرگ­های مربوط به میهمان به صورت تکدرس به شماره­های­306 و307 جهت بهره­وری به حضور ارسال می­گردد.

8-     کاربرگ روکش پرونده تقاضای نقل و انتقال به حضور ارسال می­گردد. کارشناسان محترم جهت تکمیل پرونده دانشجویان متقاضی نقل و انتقال از این کاربرگ استفاده نمایند.

9-     اطلاع ­رسانی موثر در خصوص آئین ­نامه ، ضوابط و مقررات نقل و انتقال دانشجویی و کاربرگ­های مرتبط به مراکز آموزشی و دانشجویان از سوی واحدهای استانی صورت پذیرد.